SOLIDWORKS Simulation
SOLIDWORKS Simulation
Tại sao chọn SOLIDWORKS Simulation?
SOLIDWORKS Simulation là một thuật toán dễ dàng sử dụng các công cụ phân tích cấu trúc sử dụng phương pháp Phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để dự đoán hành vi vật lý thực tế của sản phẩm bằng cách thử nghiệm hầu hết các mô hình CAD. Cung cấp các thuật toán phân tích tuyến tính, phi tuyến tính và khả năng phân tích động.
SOLIDWORKS Simulation Standard là một thuật toán dễ dàng sử dụng các công cụ phân tích cấu trúc sử dụng phương pháp Phân tích phần tử hữu hạn (FEA) để dự đoán hành vi vật lý thực tế của sản phẩm bằng cách thử nghiệm hầu hết các mô hình CAD. Cung cấp các thuật toán phân tích tuyến tính, phi tuyến tính và khả năng phân tích động. Môi trường thử nghiệm ảo cho tuyến tính tĩnh, chuyển động dựa trên thời gian, và mô phỏng mỏi chu kỳ cao. Nó cung cấp một phương pháp tiếp cận kỹ thuật đồng thời, giúp bạn biết nếu sản phẩm của bạn sẽ hoạt động đúng và thời gian sẽ kéo dài trong suốt quá trình thiết kế.
SOLIDWORKS Simulation Professional: cho phép bạn tối ưu hóa thiết kế của mình, xác định độ bền cơ học của sản phẩm, độ bền sản phẩm, cấu trúc liên kết, tần số tự nhiên và truyền nhiệt thử nghiệm cũng như sự mất ổn định về xung đột. Nó cũng có thể thực hiện đồng thời đa vật lý tuần tự.
SOLIDWORKS Simulation Premium cho phép bạn đánh giá hiệu quả thiết kế của bạn cho phản ứng phi tuyến và động, tải động và vật liệu composite. SOLIDWORKS Simulation Premium bao gồm ba nghiên cứu nâng cao: Phi tuyến tính, tĩnh, phi tuyến tính và động tuyến tính.
Have questions about SOLIDWORKS Simulation

Đánh giá hiệu suất, nâng cao chất lượng, và tăng cường đổi mới sản phẩm với bộ phần mềm SOLIDWORKS Simulation mạnh mẽ và phong phú. Bạn có thể thiết lập các môi trường ảo để kiểm tra thiết kế sản phẩm trước khi sản xuất. Kiểm tra một loạt các thông số trong quá trình thiết kế, chẳng hạn như độ bền, phản ứng tĩnh và động, chuyển động lắp ráp, truyền nhiệt, động lực học chất lỏng, và đúc phun nhựa.