Liên hệ

Phòng Marketing
  • Nguyen Duc Anh
Gửi yêu cầu
ducanh@solidnsoft.com
Phòng Nhân sự
  • Bui Thi Thuy Van
Gửi yêu cầu
van@solidnsoft.com
Phòng đào tạo
  • Nguyen Manh Ha
Gửi yêu cầu
ha@solidnsoft.com
Phòng kỹ thuật
  • Nguyen Tien Dung
Gửi yêu cầu
dung@solidnsoft.com
Phòng Sale
  • Bui Thi Thuy Van - Sale Manager
van@solidnsoft.com